Uitgelezen

Afgelopen jaar is het boek "Muziekstrategie: Orthopedagogische Muziekbeoefening" verschenen. Het boek is geschreven voor de onderwijsspecialisatie OMB van de opleiding Docent Muziek aan het Conservatorium te Maastricht door Marc Rutte, muziekdocent en hoofd van de opleiding en Miriam Stuijts, orthopedagoge.
Hoewel OMB op allerlei verschillende terreinen ingezet kan worden, beperkt dit boek zich tot de bijdrage die OMB kan leveren aan de ontwikkeling van het kind in het Speciaal Basisonderwijs (SBO). De beschreven principes en handelingswijzen kunnen natuurlijk wel op die andere terreinen toegepast worden.
Het boek is niet alleen bedoeld als handboek voor de studenten. Het kan ook gebruikt worden als ondersteuning en naslagwerk door muziekdocenten in met name het Speciaal Basisonderwijs (SBO) en muziek(ped)agogen in de jeugdzorg.

Orthopedagogische Muziekbeoefening wordt in dit boek als volgt gedefinieerd:
"een manier van handelen binnen een muziekeducatieve dan wel –vormende (ped)agogische situatie voor kinderen, jongeren en volwassenen waarbij muziek als doel en/of middel wordt gehanteerd. De OMBer is primair gericht op relatievorming als basis voor het bevorderen en/of stimuleren van de muzikale ontwikkelingsmogelijkheden c.q. het welzijn van het kind. Vertrekpunt van zijn handelen vormt de muzikale activiteit c.q. de muziekbeoefening: samen met het individu c.q. de groep op een zo motiverende mogelijke wijze muziek maken! Op het moment dat problemen manifest worden, is de OMBer in staat muziekactiviteiten doelgericht te hanteren. Naast muziek als doel, hanteert hij dan muziek als middel" (p. 22)
Uit deze definitie blijkt dat een OMBer zowel procesgericht (muziek als middel) als productgericht (muziek als doel) moet kunnen werken.

Na een inleidend hoofdstuk behandelt het boek de vier verschillende ontwikkelingsaspecten van het kind, de problemen die zich daarbij kunnen voordoen en wat OMB kan betekenen in het omgaan met die problematiek. Deze vier ontwikkelingsaspecten zijn: